KisStartup - Newsletter tháng 1. 2024: Sáng tạo để tạo tác động. 

KisStartup và KisImpact xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm Newsletter tháng 1. 2024 với chủ đề: Sáng tạo để tạo tác động. 

Chúng tôi hy vọng, thông qua bản tin và chủ đề định kỳ sẽ kết nối tốt hơn với cộng đồng, đối tác và cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động hàng tháng. 

Để xem phiên bản đầy đủ vui lòng truy cập link: >>NEWSLETTER #01.2024

Từ đội ngũ KisStartup.

 

Tác giả: 
KisStartup & KisImpact

Tài liệu khác