Kis UNI

Thứ tư, Tháng 9 9, 2020 - 21:37
GIỚI THIỆU - KISUNI LÀ GÌ?  Là một dự án nằm trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng ra đời với mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu. Đúc kết từ 5 năm kinh nghiệm làm việc với các trường đại học, đào tạo người giảng dạy...