Báo cáo toàn cảnh Đầu tư tác động ở Đông Nam Á

Báo cáo về Đầu tư tác động ở khu vực Đông Nam Á vốn đang nổi lên như một khu vực nhận vốn đầu tư tác động nhằm giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội. Báo cáo được thực hiện bởi GIIN và IntelleCap tập trung vào 03 quốc gia: Indonesia, Phillipines và Việt Nam. 

Toàn văn báo cáo được tải >>tại đây 

Tác giả: 
Báo cáo đầu tư tác động, GIIN, IntelleCap

Tài liệu khác