intensive learning

Phát triển Nội dung để KIỂM CHỨNG và THÂM NHẬP thị trường

“Content is King” - Ai cũng biết, nhưng không ai cùng bạn chỉ ra PHẢI TẠO NỘI DUNG như thế nào?. Nội dung (content) có được sản xuất đều đặn và chất lượng làm được nhiều hơn những gì bạn tưởng. Sản xuất nội dung đồng thời cũng là cách bền vững để định hướng và/hoặc giáo dục thị trường. Nhiều doanh nghiệp thường mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra nội dung vì không biết lấy chất liệu từ đâu, nhưng chúng ta thường quên mất rằng Nội dung vốn bước ra từ câu chuyện của doanh nghiệp.

Tiếng Việt