hỗ trợ doanh nghiệp tây bắc

Trưng bày và Giới thiệu SẢN VẬT và DU LỊCH Tây Bắc

Nằm trong Chương trình Giao lưu cùng các HTX và Doanh nghiệp Tây Bắc, sự kiện Trưng bày & Giới thiệu SẢN VẬT & DU LỊCH Tây Bắc là sự kiện ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị thực tiễn mà các HTX và Doanh nghiệp Tây Bắc đã và đang xây dựng. Từ sản phẩm chất lượng cao, thậm chí đã được xuất khẩu cho đến đóng góp giá trị cộng đồng tạo sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếng Việt